Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

กฎความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานกับไฟฟ้า

กฎความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานกับไฟฟ้า

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า           

1. การเลือกซื้อและใช้อุปกรณ์ โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน เป็นการป้องกัน อันตรายข้างต้น

2. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ขนาดของสายไฟฟ้า สวิทซ์ และอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้ามีขนาดถูกต้องเหมาะสม

- อุปกรณ์ทั้งหมดต่อลงดินอย่างเหมาะสม

- มีการป้องกันเฉพาะที่อุปกรณ์ด้วยฟิวส์หรือวงจรตัดกระแสไฟรั่วลงดิน

- การต่อสายไฟมีการป้องกันสำหรับความเสียหาย

3. การตรวจอุปกรณ์เป็นระยะ มีการตรวจอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหมด

4. การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

5. การให้การศึกษาและความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าสาเหตุและผลของอุบัติเหตุ การปฏิบัติที่ปลอดภัย รวมทั้งการฝึกอบรมวิธีปฏิบัติ เมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายด้วย

วันที่ : 17/03/2011, 19:23 แก้ไขล่าสุด : 17/03/2011, 19:26