Register Here   

ติดต่อผ่าน Line

@Sirasafety

เยี่ยมชมร้านค้าของเรา

เพื่อนบ้าน

  • BW-LINKs.com

กฎความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป

เรื่อง  กฎความปลอดภัยทั่วไป 

              1. พนักงานต้องแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงานที่เรียบร้อย ห้ามสวมรองเท้าแตะ

                 2. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

                 3. พนักงานต้องตรวจสภาพและความพร้อมของเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อนลงมือปฏิบัติงาน

                 4. ต้องยึดหลัก 5ส.ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)

                 5. เดินบนเส้นทางที่กำหนด (ทางสีเขียว) และห้ามวางสิ่งของบนทางเดิน  

                 6. ห้ามปฏิบัติงานหรือเดินเครื่องจักร โดยไม่มีหน้าที่

                 7. ห้ามถอดอุปกรณ์ความปลอดภัย ออกจากเครื่องจักร

                 8. ปฏิบัติตามป้ายความปลอดภัย โดยเคร่งครัด

                 9. ปิดเครื่องจักร และรอให้หยุดสนิทก่อนทำการซ่อมบำรุง

                 10. เมื่อพบสภาพผิดปกติให้หยุดเครื่องจักร เรียกหัวหน้างาน (Undon) / หรือพนักงานซ่อมบำรุงมาทำการแก้ไข และคอย จนกว่า ผู้รับผิดชอบจะมาถึง ห้ามทำการแ               แก้ไขโดยลำพัง

                 11. ห้ามสูบบุหรี่ในเขตโรงงาน ยกเว้น บริเวณที่กำหนด (สังเกตุจากป้าย " ที่พักสูบบุหรี่ ") 

                 12. เมื่อได้รับบาดเจ็บ หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที

 

วันที่ : 17/03/2011, 19:15 แก้ไขล่าสุด : 17/03/2011, 19:16